- OTWARTY UMYSŁ -
PORTAL DLA LUDZI O OTWARTYM UMYŚLE I SZEROKICH HORYZONTACH
Strofy o Sutrze Króla Smoków


Strofy o Sutrze Króla Smoków
Yogi C.M. Chen

Yogi C.M. Chen
Strofy o Sutrze Króla Smoków
tłum. z j. ang.: Rafał Seremet

Krótkie wprowadzenie

Ta Sutra Króla Smoków zawiera w sobie głęboką mądrość. Budda omówił w niej relacje (i walki) pomiędzy Asurami i Bogami, oraz pomiędzy Garudami a Smokami. Ktokolwiek ją powtórzy może osiągnąć poprzez to oświecenie, jak i ochronę ośmiu klas strażników, a mówiąc dokładnie: Dewów, Nagów, Yakszów, Gandharawów, Asurów, Garudów, Kinnarów i Mahoragów.
Zostałem pouczony przez niebiańskie instrukcje, że powinienem odszukać tę Sutrę w Chińskiej Tripitace, a następnie ją powtórzyć. Jako że ta sutra jest znacznie dłuższa od Diamentowej Sutry, nie była ona nigdy oddzielnie przytaczana, za wyjątkiem całej Tripitaki. Dlatego też nigdy Sutra ta nie była publikowana samodzielnie przez żadnego z wydawców. Z tego powodu streściłem esencję tej Sutry do kilkunastu Strof, a następnie wydałem je dla tych, którzy chcieliby je powtarzać, a zwłaszcza dla tych osób, które pracują nad oceanem jako nawigatorzy, czy marynarze. Teraz jestem przekonany do tego, by przetłumaczyć ten tekst na angielski. Mam nadzieję, że ta nauka będzie mogła rozkwitnąć na całej Ziemi, pomiędzy Oceanami Atlantyckim i Pacyfikiem.

Na Górze Kondora, gdzie Budda przewodził zgromadzeniu
Ukazał się wielki drogocenny baldachim
Z wielką ilością najróżniejszych klejnotów, pereł i ozdób,
A wszystkie one świeciły czysto wspaniałym światłem!

Z baldachimu tego spadały kadzidła i kwiaty,
Zaś na niebie rozległ się głośny grzmot.
Maudgalja (uczeń Buddy) poczuł się zainspirowany by zapytać Buddę,
Jakiego rodzaju jest to miły i dobrowróżebny znak?

Odpowiedział wtedy Budda: "Król Smoków
Przybędzie tutaj wkrótce do tego miejsca."
I tak właśnie się stało, że przybył on ze swą świtą,
Wielbiąc Buddę w najwspanialszych hołdach.

Powiedział on: "Budda potrafi doskonale rozróżnić
Osobę złą od tej, która jest dobra.
Ujrzał On wszystkie rzeczy jako puste,
A wszystkie Maye (Iluzje) pojawiły Mu się tylko jeden raz!

Budda w doskonały sposób zrealizował Sześć Paramit,
I wszystkie jego dobre pragnienia zostały doskonale wcielone w życie!
Jest On wielkim Bohaterem tego świata,
Tym, który całkowicie oczyszcza wszystkie nasze splamienia!"

Po tym, kiedy Król pozdrowił Buddę, zapytał on:
"Jakie powinny być działania Bodhisattwy?
W jaki sposób należy uwolnić się od zła i osiągnąć moc,
A także mądrość i zdolność przewidywania Buddy?"

Wtedy Budda pouczył go mówiąc o czterech rzeczach:
"Aby całkowicie wyjść poza zło powinno się nie krzywdzić innych (1),
Utrzymywać dziesięć dobroci (2), nie mówić o cudzych błędach (3),
Ani też nie wychwalać siebie z fałszywą dumą (4).

Ten, kto rozwija biegłość w widzeniu Buddy,
Może osiągnąć moc niebiańskich oczu, które widzą wszystko.
Ten, kto rozwija biegłość w nauczaniu Dharmy,
Może osiągnąć moc słyszenia na odległość głosów innych!

Ten, kto rozwija biegłość w kontrolowaniu swojego umysłu,
Może posiąść znajomość myśli innych.
Ten, kto praktykuje Sześć Rzeczy Godnych Pamiętania
(Budda, Dharma, Sangha, Wskazania, Jałmużna, Istoty Niebiańskie),
Może poznać poprzednie żywoty wszystkich.
Ten, który wyrzeka się wszystkiego, co negatywne,
Może posiąść moc realizowania wszystkiego, czego tylko zapragnie.
Ten, który praktykuje wszelkiego rodzaju dobre Dharmy (działania),
Może osiągnąć mądrość Aśrava Kasaja Dżniana!
(nadnaturalna świadomość Zaniechania Negatywnych Tendencji).

Postrzegaj czyjeś ciało i Dharmę jako naturalne (1),
Postrzegaj je jako czyste (2),
Postrzegaj czyjeś ciało i Dharmę jako wolne od ego (3),
Niech poprzez to staną się one puste (4)!

Niech zarówno umysł i Dharma staną się milczące (5),
Niech jednostka i Dharma staną się spokojne (6)!
W stanie bez ciała, niech widzi ona nieistnienie Dharmy (7),
Bez zdziwienia niech widzi nieobecność Karmy (8).

Wtedy, gdy ciało sprawia wrażenie nieposiadania zmysłu słuchu,
Wtedy nie istnieje Dharma, którą można by usłyszeć (9)!
Nie mam zatem żadnych poruszeń Karmy (10).
Te dziesięć punktów jest głęboką Dharmą.

Poprzez cztery rzeczy można osiągnąć Proroctwo:
Łagodność charakteru i lubienie Dharmy (1),
Znajomość myśli każdej osoby (2),
Nakierowane wszystkich działań na białą Karmę (3),
Znajomość czystości wszystkich rzeczy (4)."

Wtedy Król Smoków ofiarował tak wiele klejnotów,
Że ich wartość równa była całemu światu.
Następnie wyraził życzenie osiągnięcia światła Buddy,
Błogosławienia wszystkich istot by osiągnęły Stan Buddy!

Potem Król Smoków jeszcze raz zapytał o Sześć Paramit tego, który je osiągnął.
Budda odpowiedział mu: "Powinno się utrzymywać miecz mądrości.
Dawać - pamiętając o równości wszystkich rzeczy i samego siebie.
Dawać innym równo, jednocześnie dając słowa Dharmy;
Wtedy, gdy wszystkie rzeczy są dawane innym pamiętając o równości wszystkiego,
Wtedy może zostać osiągnięta jakość Stanu Buddy.

Utrzymuj Vinaję (reguły dyscypliny) nie poprzez ciało, usta czy umysł,
Nie poprzez Trzy Czasy, ani wewnątrz ani też na zewnątrz,
Nie poprzez czuwanie, ani też przez bycie świadomym.
Niezależność od żadnej rzeczy jest tutaj właściwym prowadzeniem się.

Odnośnie cierpliwości, to nie ma w niej ani mnie, ani żadnego człowieka,
Nie ma w niej żadnych obiektów, które byłyby moje;
Wtedy zarówno ja, drugi człowiek, jak i postrzeganie są czyste.
Gdy wszystkie Dharmy są całkowicie czyste, wtedy jest to właściwa cierpliwość.

Jeśli nie ma działań opartych na przywiązaniu do tych Dharm,
Wtedy nie ma tego, który by nienawidził zakłóceń w umyśle.
Wtedy, gdy umysł jest naturalnie wolny od rzeczy,
Wtedy jest to prawdziwa i rzeczywista cierpliwość!

Pilność jest czymś, co należy utrzymywać w sposobie widzenia, nie zaś dążenia,
Ani też w wyrzeczeniu, czy gromadzeniu praw.
Ponieważ człowiek i Dharma nie są od siebie oddzielone,
A natura wszystkiego ma takie samo pochodzenie!

Wszystko jest naturalne - zarówno Dharma, jak i Budda,
Nie są one zatem rzeczami wymagającymi wysiłków,
Ani też rzeczami, które się osiąga,
Bowiem właśnie owo nie-osiąganie jest pilnością!

Umysł Chan (medytacji) nie jest ani wewnątrz,
Ani na zewnątrz, ani w żadnym innym miejscu.
Wszędzie tam, gdzie nie ma przywiązania w Chan,
Nic go nie przesłania i naprawdę czuje się wolność pustki!

Chan (medytacja) używa mądrości, by osiągnąć prawdziwy odpoczynek,
Aby w najlepszy sposób zbawiać czujące istoty!

Mądrość postrzega wszystkie Dharmy jako pełne pokoju,
Które jednak nigdzie nie mogą być uchwycone;
Dlatego można je postrzegać, ale nie da się ich złapać,
Ani też oddzielić od innych Dharm!

Tym, co rzeczywiście wyzwala z niewiedzy i głupoty
Jest mądrość, nie zaś wiedza, czy błaganie.
Zarówno Dharma, jak i Dharmadhatu, są całkowicie czyste,
W swojej naturze są one niewyrażalne, ale dające pewność!
Wszystkie cztery Dhjany, jak i Sześć Paramit
Posiadają moc przekształcenia nieoświeconego stanu.

Budda nie myśli zwykłym umysłem, ani też świadomością!
Prawdziwa Dharma nie jest bowiem wyrażalna w słowach, ani w książkach.
Budda nie trzyma się usilnie mowy, ani też nie-mowy,
Dzięki czemu mowa i wszystkie słowa mogą być w swej naturze Dharmą.
Nie trzymając się niczego i zapominając nawet o czystości,
Wszystkie jego kazania stają się nieskończonymi świętymi pismami."

W taki sposób Budda nauczał Króla Smoków nieskończonych nauk,
Co zostało nazwane jako doktryna "Całkowitego Panowania".
"Nieskończone rozróżnianie, Nieskończona mądrość,
Nieskończone zrozumienie, Nieskończone zwyciężenie.

Mówimy o czterech rodzajach nieskończonych mocy:
Nieskończona wytrwałość w czynieniu rzeczy (1),
Nieskończona mądrość słowa przecinająca wątpliwości (2),
Nieskończona moc widzenia ludzkich myśli (3),
Nieskończona zręczność w nauczaniu ludzi (4).

Ponadto istnieją nieskończone nieustraszoności:
Nieustraszoność przed spotkaniem demonicznych stanów i istot,
Nieustraszoność przed odcięciem wszelkich wątpliwości,
Nieustraszoność przed poniesieniem porażki.

Można powiedzieć, że słowne wyjaśnienia nie mają końca,
Lecz wszystkie one jawią się jako iluzja.
Kiedy ktoś staje się zupełnie wolny od pięciu rodzajów iluzji,
Wtedy może zostać postrzeżona Siunjata wszystkich zjawisk.

Niezmierzona Dharma na pewno nie ma końca,
Podobnie jak zapisane w książkach nauki.
Kto wie, w istocie, dokąd zmierza mowa?
Ani też nie wie nikt, w jaki sposób można by ją uchwycić.

W sposób względny mówimy o realizacji,
Choć tak naprawdę nie ma żadnego prawdziwego potwierdzenia!
Podobnie wszystkie Dharmy mają swoje nazwy tylko w słowach.
Wszystkie nasze dążenia podążają za tą Doktryną."

I znów Budda zaczął nauczać o pełnej kontroli ciała:
"Utrzymuj prawdę tak jak swoją głowę, utrzymuj umysł tak jak swoją twarz. Utrzymuj prawo tak jak swoje gardło, utrzymuj Sunjatę tak jak żebra.
Utrzymuj swoje dążenia tak jak kręgosłup, zaś głęboką doktrynę tak jak pępek.
Czysty Umysł jest niczym matka, wyćwiczona zręczność jest ojcem,
Reguły są niczym rodzina, a Bodhi niczym wspólnota.
Intensywna praca jest dokonaniem, a Dhjana odpowiednim karmieniem.
Dawanie jałmużny jest niczym pożywienie, cierpliwość jest pięknem.
Pradżniaparamita jest najzręczniejszym porozumiewaniem się;
Ważne jest utrzymywanie powyższych nauk."

Po czym Budda zaczął mówić o przeszłych okolicznościach;
Król Smoków nazywał się wtedy Królem Nieskończonego Dostatku.
On sam był zaś Głównym Tathagatą
I w tamtym czasie udzielał tych samych nauk.

Była nimi całkowita maksyma posiadająca w sobie wiele esencji:
"Nie wygaszać wszystkich form, lecz działać zgodnie z sytuacją,
Nie wytwarzać w swoim umyśle niczego,
Ponieważ wszystkie formy mają już swoją własną naturę.

Kiedy wszystkie formy spotykają się w stanie Prawdy,
Wszystkie twoje działania także będą doskonałe.
Jednak nie powinieneś wtedy utrzymywać tego jako sukces,
Taka jest moja głęboka nauka do zastosowania."

Siariputra (uczeń Buddy) usłyszawszy to zapytał Buddę:
"Nigdy nie słyszałem jeszcze tak głębokiej nauki.
Dlaczego Panie nie głosiłeś jej wszystkim ludziom,
Ale jedynie udzieliłeś jej Królowi Smoków?"

Odpowiedział Budda: "Nie powinieneś lekceważyć Smoków,
Wszyscy oni w swoich poprzednich żywotach byli Bhikszu (mnichami).
Upadli tu z powodu pełnych namiętności Karm,
W swoich przyszłych żywotach staną się oni oświeconymi Buddami.
Ich Czysta Kraina nazwana będzie "Nie Posiadająca Skalań".

Wtedy Król Smoków zapytał Buddę: "Dlaczego jest tu tak wiele rodzin?"
Budda odpowiedział: "Ponieważ byli oni Bhikszu, którzy upadli.
Stąd też wielu leniwych i niepoprawnych buddystów tu powróciło,
W innym przypadku upadli by do różnych piekieł;
Jednak, chociaż złamali oni Sila (wskazania), utrzymywali oni Właściwy Pogląd,
Dlatego też odrodzili się tutaj, aby nadal mogli słyszeć moje nauki."

Wtedy Książę Smoków usłyszawszy o tym
Przyrzekł Buddzie mówiąc: "Odtąd muszę
Utrzymywać moje właściwe postępowanie."
Tak bardzo zainspirowała go przepowiednia o staniu się Buddą.

Wtedy Król Smoków zaprosił Buddę,
Aby udał się on do jego pałacu w oceanie;
Ponieważ Czczony przez Świat zaakceptował to zaproszenie,
Król Smoków powrócił do swego pałacu celem przygotowań!

Król Smoków zawezwał tam wszystkie Smoki,
A także zaprosił wszystkich Bogów z wielu niebios,
Uczynił najwyższy pałac pozbawiony ostrych krawędzi,
Aby Budda mógł tam bezpiecznie zstąpić z nieba.

Przekształcił wiele drogocennych stopni, aby były łatwe do przejścia,
Zaprosił sześć miriad Smoków.
Pojawiło się tam także wielu Buddów z Czystych Krain,
Wiele Bóstw wychwalało Buddę swymi pieśniami.

Budda wygłosił w pałacu Króla Smoków naukę o Dziesięciu Dobrociach.
Była ona pojazdem bogów i ludzi, opartym na Hinajanie.
Mądrość ta może przynieść pożytek całemu "wulgarnemu" (nieoświeconemu) światu,
Jest ona dobrą sposobnością by jednostka stała się Buddą!

"Ten, kto nie zabija może posiąść długie życie Buddy,
Ten, kto nie rabuje może posiąść moc Buddy,
Ten, który nie pożąda posiądzie jak Budda schowany organ,
Ten, kto nie kłamie posiądzie niczym Budda oddanych zwolenników,
Ten, kto nie mówi dwulicowo posiądzie dobrą rodzinę Buddy,
Ten, kto jest wolny od złej mowy osiągnie wspaniały głos Brahmy,
Wolny od niewłaściwego mówienia osiągnie proroctwo Buddy,
Wolny od pragnień może odnaleźć skarby trzech światów!

Ten, kto jest wolny od gniewu może osiągnąć przebudzenie Buddy,
Wolny od niewiedzy i ignorancji osiągnie doskonały Stan Buddy.
Poprzez praktykowanie tych dziesięciu dobroci i sześciu doskonałości,
Jednostka może zrealizować sposób postępowania Bodhisattwy!

Następnie Budda powiedział: "Poprzez trzy rzeczy
Można wydostać się z wszelkich splamień:
Osadzenie się w mądrości (1) i jasny umysł (2),
Oraz poprzez Czystą Pustkę (3) - one to dają wolność od błędów."

Wtedy Król Smoków zapytał: "W jaki sposób być transcendentnym?"
Budda odpowiedział: "Ważne jest dziesięć rzeczy:
Utrzymuj jednakowe zadowolenie (1), a także czystą naturę (2),
Utrzymuj bezproblemowość (3) i pilność (4).
Traktuj wszystkie czujące istoty z wielkim współczuciem (5).
Rozwijaj zasługę bez męczenia się, a poprzez wpływanie (6).
Chętnie studiuj (7) i żyj w czystej Mandali (8).
Zdobądź najwyższą mądrość (9); zawsze pamiętaj o Dharmie (10)

Bóstwo o imieniu Asura Trwale-Wyciszony zapytało,
W jaki sposób Bodhisattwa osiąga umysł wolny od skrajności?
Budda odpowiedział: "Jego umysł powinien być zawsze czysty i jasny (1).
Utrzymuje on najgłębszą mądrość (2) i zna Siunjatę (3).
Pracuje on wszędzie - nic go nie jest w stanie zmęczyć (4)
Dzięki spełnieniu tych czterech warunków osiąga on taką jakość!"

Wtedy Asura Trwale-Wyciszony ślubował przed Buddą,
Że pragnie stać się właśnie takim Bodhisattwą.
Czczony Przez Świat przepowiedział mu, że stanie się on Buddą,
Który zostanie nazwany Boski Proporzec Dharmy!

Po czym inny Król Smoków o imieniu Niespożyty zapytał:
"Jeżeli nie było by nikogo, kto przepowiadałby proroctwa?"
Odpowiedział Budda: "To jest właśnie tak jak z Siunjatą (Pustką),
Ten, który zna stan bez ego jest godzien przepowiadać proroctwa!

Tathagata zna Siunjatę,
Przebywa on w niej bez poruszenia.
Wszystkie zjawiska (Dharmy) są w swej istocie puste.
Właśnie takie miejsce jest mieszkaniem Buddy."

Księżniczka Króla Smoków o imieniu Drogocenny Jedwab
ofiarowała Buddzie klejnoty, po czym złożyła przyrzeczenie:
"Również pragnęłabym stać się taka jak Budda."
Kaśjapa zaoponował: "W jaki sposób dziewczyna potrafiłaby to utrzymywać?"

Drogocenny Jedwab odpowiedziała: "Jest to tak proste jak obracanie dłonią.
Ego obu płci nie jest w stanie tego osiągnąć.
Zarówno ciało, jak i umysł naturalnie mogą być Buddą.
Ja jestem ścieżką, jednak nie poprzez ścieżkę staje się to możliwe."

Kaśjapa powiedział: "Jak to? Nie potrafisz obracać Kołem Dharmy!"
Drogocenny Jedwab odpowiedziała: "To co widzisz jest Kołem Dharmy!
Obracam nim bez wysiłku i przebywając w Siunjacie,
W stanie niedualizmu, który ma naturę tak czystą jak morze.
Czy potrafisz obracać takim Kołem?"
Wtedy Budda zgodził się z nią i powiedział:
"Bardzo dobrze, staniesz się Buddą Rozprzestrzeniania."
W taki sposób Budda potwierdził jej urzeczywistnienie.

Z kolei bóg Indra poprosił Buddę, aby pouczył Asurów,
Którzy zniszczyli niebo Trajastrinsia.
Budda pouczył ich mówiąc:
"Dobroczynność godna jest częstej pochwały.
Dostatek i wygoda w tym życiu nie trwają aż tak długo.
Dlatego próbujcie dostrzec swe następne życie, co w nim może się wydarzyć!

Usłyszawszy to Asurowie przyrzekli Buddzie,
Że zawrą pokój i przyjaźń z Dewami, zaniechując wojen!
Budda zaś wychwalił ich trzykrotnie: "Dobrze, dobrze, dobrze!
To najlepsza ofiara i sposób zdobycia zasługi."

Król Smoków pozdrowił Buddę i wyraził podziękowania,
Ofiarował mu wiele klejnotów posiadających wartość całego świata.
Budda zaś szczególnie wysoko wychwalił Asurów,
Którzy ślubowali praktykowanie dobra.

Na tym wspaniałym spotkaniu było także czterech Królów Smoków,
Których imiona to: "Tchnienie, Wielkie Tchnienie, Podnoszący, Nieskończenie Barwny!
Wszyscy oni poprosili Buddę o zatrzymanie Garudów (ptaków pożerających Smoki);
Budda ofiarował im wtedy Świętą Kasaja (szatę).

Polecił im pocięcie jej na części i podzielenie się nią.
Królowie ci początkowo obawiali się, że szata jest zbyt mała,
Jednak ostatecznie każdy ze smoków miał jej jeden kawałek.
Budda polecił im zachowywać ten kawałek tak starannie jak miłość!
Po czym wypowiedział ogólne proroctwo:
"Każdy ze Smoków stanie się Buddą i wszyscy oni są pełni miłosierdzia!"

Czterech Garudów zapytało Buddę, jakie rzeczy mogą przyjmować?
Budda odpowiedział: "Nie powinniście spożywać rzeczy
Pochodzących z zabijania, kradzieży i oszustwa,
Ponieważ przyczyniałoby się to do waszego upadku."

Wtedy czterech Garudów ślubowało przed Buddą:
"Będziemy ofiarowywać Smokom jałmużnę nieustraszoności."
Budda zaś opowiedział im o ich poprzednich żywotach,
Byli oni Bhikszu (mnichami), którzy działali niewłaściwie.

Ich imiona to: Przyjemność, Wielka Uciecha, Pijący Wino i Pieszczoch;
Byli oni tak pełni namiętności, lecz jednocześnie czynili ofiary Buddom!
Dzięki zasłudze składania ofiar nie upadli oni do piekła.
Gdy Budda mówił to - Karmy ich poprzednich żywotów pojawiły się.

Jeszcze raz pojawiło się wszystko, co uczynili;
Wyrazili oni wtedy skruchę przed Buddą.
Czczony przez Świat przepowiedział wtedy:
w czasie przyszłego Buddy Maitreji osiągną wyzwolenie.

Po tym jak Smoki zostały pobłogosławione przez Pana
Poprosiły Buddę, aby w przyszłości wszedł w Parinirwanę w ich pałacu,
Dzięki czemu będą one mogły czcić relikwie Buddy.
Subhuti zaoponował, by Budda wszedł w Nirwanę poza światem ludzi.

Smoki powiedziały: "Ciało Pana nie ma granic.
Jego Święte Ciało zupełnie nie ma końca!"
Subhuti zachował milczenie, a Budda powiedział: "Tak!
Ciało Buddy nie jest ani wysokie, ani niskie!"

Po udzieleniu tych nauk Budda postanowił się pożegnać.
Bogini Oceanu poprosiła go wtedy o błogosławieństwo.
Budda powiedział: "Błogosławię dziesięć Dobroci;
W przyszłości staniesz się istotą ludzką,
Która odrodzi się w Czystej Krainie Wolnej od Gniewu."

Książę Króla Smoków o imieniu "Potrafiący Ukazywać (Stwarzać)
W niebiański sposób przekształcił Pałac
I odesłał Buddę na Górę Kondora,
Żegnając się z Nim i zapraszając ponownie!

Król Smoków i jego młody Książę zapytali jeszcze:
"Jakie rzeczy mogą być uważane za wielkie ofiarowanie?"
Odpowiedział Budda: " Jest cztery wielkie ofiarowania,
I jeśli zapragniecie tak uczynić, osiągniecie ogromną zasługę!

Nie zapominanie o Bodhiczittcie i czynieniu dobra (1),
Znajdywanie wielkiej przyjemności i utrzymywanie wielkiego talentu (2),
Z pilnością założenie Ołtarza (3),
Uczenie się cudownej Dharmy i bycie cierpliwym (4)."

W tym czasie Indyjski Król i jego urzędnicy
- Wszyscy oni przybyli na górę i powitali Buddę;
Zapytali: "Dlaczego woda w morzu była zupełnie osuszona?
A na ziemi ujrzeliśmy jedynie pagodę?"

Odpowiedział im Budda: "Było to za sprawą mojej szczególnej mocy,
Sprawiającej, iż ludzie ujrzeli ołtarz, zaś Smoki widziały wodę."
Zapytał Król: "A jaka była przyczyna w Królu Smoków?"
Pan powiedział: "Był on kiedyś mistrzem Koła Dharmy!

Wtedy, gdy służył on Buddzie o imieniu Czyste Światło,
Usłyszał on niebiański głos, który poradził mu:
"Zbawiaj wszystkie istoty i utrzymuj Bodhiczittę,
Jest to najlepsza ofiara dla świętej istoty.
Osiągniesz spełnienie Stanu Buddy,
Najlepsze ze wszystkich, o nazwie 'Bez Splamienia'."

Indyjski Król pochwalił Króla Smoków,
Lecz ten powiedział: "Nie było to niczym szczególnym.
To wynikało z wielkiego współczucia Buddy,
z podążania za jego zasadami i naukami."

Po tym jak Król Smoków zakończył te słowa,
Przebudziło się wielu Bodhisattwów.
A Król Smoków uniósł się do nieba,
Przez co wyraził on najwspanialszy hołd dla Buddy!

"Każda Dharma nie ma umysłu,
Ani tez , w istocie, nie ma tego, który czyni.
Pojawia się zło, ale nie ma jego odbiorcy,
Nauczanie Buddy było niczym wielkie trzęsienie ziemi!"
Po czym Budda powierzył wszystkim Bodhistattwom,
Wielu Bogom, Smokom i innym Bóstwom,
Aby wszędzie rozpowszechniali tę Sutrę,
Tak, aby wszyscy buddyści osiągnęli swoje przebudzenie (Bodhi).

Bodhisattwa "Bohater Mądrości" powiedział wtedy:
"Wiem, że tak naprawdę nie ma nikogo, kto by coś utrzymywał,
Czy mógłbym zatem utrzymywać tę Sutrę? Mój Panie!"
"Tak, ten, który niczego nie utrzymuje jest prawdziwym utrzymującym!"
Doskonale-Czysta Bogini powiedziała wtedy do Buddy:
"Nie mam myśli ani o ludziach, ani o Buddzie,
Czy zatem mogłabym utrzymywać i rozpowszechniać tę wielką Sutrę?"
"Tak, myślenie, w którym nie ma nawet Buddy jest Buddą."

I Budda znów udzielił im błogosławieństwa, w którym nie ma przeszkód.
Wtedy Bóg o imieniu Główny Rozprzestrzeniający ślubował ochraniać Sutrę;
Powiedział: "aby dotrzeć do niewierzących, aby uwalniać od demonów,
Powinno się mieć kontakt z tą Sutrą."
Wtedy także Budda polecił Anandzie:
"W Epoce Kali nauka ta jest szczególnie ważna,
Powtarzanie tej Sutry może oswobodzić jednostkę z przeszkód,
Może uwolnić od demonów i trudności,
Może sprowadzić opiekę wielu Bogów i Smoków!
Obyście szybko osiągnęli Pełne Oświecenie,
I pomogli wszystkim czującym istotom osiągnąć realizację!"

Posłowie (Yogi C.M. Chen)

Natchnienie i inspiracja płynące z powtarzania tych Strof były w moim przypadku zaskakujące. Król Smoków osobiście przybył do mojej siedziby w Kalimpong. Uniżenie pokłonił się przede mną i zaprosił mnie do udania się na Zachodnie Wybrzeże Ameryki, gdzie cały górski teren tworzy sobą jakby symbol Smoka, z jego głową w Seatle, tułowiem w okręgu Sonoma, Kalifornia, i ogonem w Mexico. Następnego dnia otrzymałem list od chińskiego sponsora w Seatle, ze zdjęciem budynku, w którym to liście prosił mnie on o udanie się do tego miejsca, celem uczenia tam buddyjskiej medytacji. Jednak, ponieważ zarówno czas, jak i miejsce usytuowania budynku, nie współgrały z moim stanem, nie pojechałem tam wtedy. W roku 1970 Charles i Varya byli uprzejmi prosić mnie o przyjazd do Ameryki. Jako że znali oni geomancję mojej pustelni, ufałem im, iż znajdą oni równie pomyślną geomancję na Zachodnim Wybrzeżu Ameryki, gdzie można by ulokować moją tamtejszą pustelnię, aby spełnić zaproszenie Króla Smoków. Charles został zainspirowany do znalezienia miejsca w okolicy pępka góry Smoka, zaraz po tym jak przyjechał z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Natychmiast nabył tę ziemię i wysłał mi zaproszenie. Varya była tak uprzejma, że osobiście jeszcze raz przyjechała do Indii, aby pomóc mi w opuszczeniu mojej pustelni w Kalimpong, gdzie mieszkałem jako pustelnik przez 25 lat. Dotarłem do Ameryki w grudniu 1972 i w zaledwie parę miesięcy otrzymałem kartę stałego pobytu. Czasami rzeczy, które dla innych są bardzo trudne, dla mnie stają się bardzo łatwe. W roku 1973, z okazji 3000-nej rocznicy narodzin Pana Buddy, wykonałem ofiarną pudżę ognia na górze, w miejscu, które nazywamy Mandalą Adi Buddy. Wtedy to Król Smoków wysłał najpiękniejszego, o pięciokolorowym ciele, Smoka, aby leżał poniżej mojego siedzenia dharmy, w miejscu, które dokładnie odpowiadało centrum Mandali Adi Buddy.
Ta mała książeczka nie jest w stanie wymienić wszystkich Jego nieskończonych zasług. Muszę w tym miejscu kończyć, mając nadzieję, że każdy czytelnik zechce powtórzyć tę Sutrę i osiągnie, jeszcze więcej niż ja, inspiracji i błogosławieństw.

Appendix
Ślubowania Bodhiczitty dr Yutanga Lin
(mogą być używane jako Dedykacja Zasługi)

Dr Yutang Lin:
1. Niechaj doskonali mistrzowie pamiętając o nas i o wszystkich opuszczonych powrócą szybko!
2. Niech niewłaściwe poglądy i przemoc wkrótce wygasną, a Dharma niech rozprzestrzenia się bez przeszkód!
3. Niechaj wszystkie istoty kroczą pilnie ścieżką ku Stanowi Buddy, i niech osiągną swój cel przed swoją śmiercią!
4. Niech Wielkie Współczucie zakwitnie we wszystkich istotach, tak aby nigdy one nie upadły, aż do doskonałej realizacji Stanu Buddy!
5. Niechaj Wielka Mądrość rozwinie się we wszystkich istotach, tak aby nigdy one nie upadły, aż do doskonałej realizacji Stanu Buddy!
Free Web Hosting